Robert
Tuinder

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

01 mei 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, moeten voor 1 juli 2019, en daarna eenmaal per vier jaar, via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze bedrijven waren al langer verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

Inrichting
De energiebesparings- en informatieplicht geldt per inrichting. Een bedrijf kan bestaan uit meerdere inrichtingen.

Uitzonderingen informatieplicht
Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:

  • bedrijven in de glastuinbouw (art. 15.51 Wet Milieubeheer);
  • deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem (art. 16.5 Wet Milieubeheer);
  • categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben);
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Activiteitenbesluit
Akker- en tuinbouwbedrijven vallen meestal onder het Activiteitenbesluit. Of een inrichting met dieren onder het Activiteitenbesluit valt, is onder meer afhankelijk van het aantal dieren dat wordt gehouden. Inrichtingen met bijvoorbeeld niet meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee, 1.200 vleesrunderen of 200 melkkoeien (excl. jongvee) vallen op basis van de dieraantallen onder het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met grotere dieraantallen (zgn. C-inrichtingen) hebben een omgevingsvergunning milieu nodig en vallen dus niet onder het Activiteitenbesluit. Maar ook een inrichting, die onder genoemde dieraantallen blijft, kan op basis van andere activiteiten, bijv. opslag mest in bovengrondse mestbassin of opslag van vaste mest, vergunningplichtig zijn en dus niet onder het Activiteitenbesluit vallen.

Module
Men kan met behulp van de module ‘Activiteitenbesluit Internetmodule’ bepalen of het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing is.

Toezicht en handhaving
De gemeente, waarin de inrichting is gevestigd, is ver­antwoordelijk voor toezicht en handhaving. Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, kan dit leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of in het uiterste geval stillegging van de inrichting.

Lonneke
Grafisch vormgever

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl