Mariëlle
Opticiën

Nieuw beleid NVWA bij overtredingen

03 sep 2020

Het specifieke interventiebeleid van de NVWA voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, identificatie en registratie van dieren (I&R) en gewasbeschermingsmiddelen en biociden is herzien. In het interventiebeleid staat hoe zij handelt bij het vaststellen van een overtreding.

Belangrijkste wijzigingen

Overtredingen zullen voortaan vooral bestuurlijk worden afgedaan. Daardoor kunnen boetes fors hoger uitpakken. Voor dierenwelzijn en I&R wordt een aantal ‘lichte’ administratieve overtredingen minder zwaar aangerekend. Verder blijven overtredingen van de regels voortaan drie jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden zwaarder gesanctioneerd, omdat deze worden gezien als herhaalde overtredingen. Ook kunnen voortaan vijf overtredingen per inspectie bestuurlijk worden beboet; nu is nog sprake van stapeling van maximaal drie overtredingen.

Strafrechtelijke vervolging

Overtredingen worden doorgaans bestuurlijk beboet. Indien de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder deze is begaan daartoe aanleiding geven, legt de NVWA deze aan het Openbaar Ministerie (OM) voor. Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. Strafrechtelijke afdoening is niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de gestelde voorschriften in genoemde aandachtsgebieden.

Randvoorwaardenkorting

De bovengenoemde aandachtsgebieden maken ook deel uit van de GLB-randvoorwaarden. Een overtreding kan naast een bestuurs- of strafrechtelijke sanctie daarom ook leiden tot een korting op de GLB-betalingen (o.a. uitbetaling betalingsrechten) en subsidies voor agrarisch natuurbeheer.

Anita
Docent

VALANS Accountancy BV

Dorpsstraat 18-20 . 7437 AJ Bathmen
Postbus 8 . 7437 ZG Bathmen
0570 551 518 . info@valans.nl